غِنا

درخواست حذف این مطلب
ای وای که این جامه ی ما جام نما است
رنگین دل دنیا ز پِی کام روا است

حرفی که سخن را چو زمان راز گرا کرد
در ظاهر صاحب نظران کار غِنا است

شاید که اگر پیش تو دریاست و ننوشی
آوازه ی حق علوی کار هوا است

مرگ است همان سوگل دنیای تبسّم
ای وای که این ها همه از بام ندا است